Põhikiri

PÕHIKIRII
ÜLDSÄTTED
1.1 Vaba aja klubi IDEA(edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev
organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.2 Mittetulundusühingu eesmärgiks on: noortele arendavate tegevuste
pakkumine vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomise kaudu.

1.3 Mittetulundusühingu majandusaasta on kalendriaasta ( 01. jaanuarist 31. detsembrini).

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa
lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja
väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt
igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3 Ühingu sisseastumis-ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu
liikmed.

3.2 Üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas ja kutsutakse kokku e-kirjaga vähemalt
kaks nädalat enne toimumisaega näidates ära koosoleku toimumise aja, koha ja
päevakorra. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega päevakorras
näidatud küsimustes. Ühingu liige võib koosolekul osaleda volitatud esindaja kaudu
lihtkirjaliku volitusega

3.3 Ühingul juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni kolm liiget ,
kelle määrab üldkoosolek. Juhatuse liige määratakse viieks aastaks.

3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline,
kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja
poolthäälteenamus.

3.5 Üldkoosolek määrab revisjoni juhatuse ametiajaks.
3.6 Ühingu juhatus:
3.6.1 esindab , kontrollib, sõlmib lepinguid ja teostab muid toiminguid juhatuse liige.
3.6.2 koordineerib vaba aja klubi finantsmajanduslikku tegevust ja kannab vastutust
seadusega ettenähtud korras.
3.7 Ühingu kodukord ja tegevust reguleerivad muud otsustused, mis ei kuulu muu organi
pädevusse kehtestatakse juhatuse poolt kodukorras sätestatud korras.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning
koolitustegevusega.

4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga
organisatsioonile või avalik-Õiguslikule juriidilise isikule.

Kinnitatud 28.07.2015 asutamislepinguga Kohtla-Järvel asutajate poolt .
Juhatuse liige – Vladimir Vlassov (kuni 28.07.2020).

Vladimir Vlassov- asutaja                                                                         Allina Vlassova-asutaja
Allkirjastatud digitaalselt                                                                         allkirjastatud digitaalselt